Módosul a “Trafiktörvény”

mdke leveles fejlec

Kedves Egyesületi Tag!

Karácsony előtt  arról adhattunk hírt, hogy milyen állami szabályozás körvonalazódott a hazai dohány-kiskereskedelemmel kapcsolatban.

Néhány nap múlva pukkannak a pezsgők, száll a konfetti. Minden ember az új évet köszönti.

A nemzeti dohányboltokat üzemeltetőknek a  2015-ös esztendő módosított működési feltételek hoz.

2014. december 23-án, a Magyar Közlöny 183. számában kihirdették a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló  törvény módosítására megalkotott törvényeket.

Törvény száma Törvény címe
2014. évi XCVI. Fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról
2014. évi XCV. Dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról
2014. évi XCIV. A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról

Az üzletek nyitva tartásáról szóló T/1914-es törvényjavaslatot a Köztársasági Elnök 2014. december 23-án aláírta, de a Magyar Közlönyben még nem jelent meg, azaz nem hirdették ki 2014. december 29. napjáig.

A legtöbb információnk a  2014. évi XCVI. törvényről volt, mégis a legtöbb kérdés is ezzel kapcsolatosan merült fel, így fontosnak tartjuk a legfontosabb rendelkezések áttekintését.

1. Nemzeti dohányboltokban forgalmazható termékkört bővíti ki. 

A rendelkezés 2015. január 07. napjával lép hatályba. Ekkortól lehet árulni a rágót, mentolos cukorkát, kávétejszínt, vonaljegyet, csomagoló anyagot és lehet mobilt feltölteni.

2014. évi CXVI. Törvény 1. § (2) bekezdés Törvénymódosítás előt árusítható termékek, szolgáltatások
a) dohánytermék, a) dohánytermék,
b) dohányterméket kiegészítő termék, b) dohányterméket kiegészítő termék,
c) sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék, c) sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék,
d) szeszes ital, d) szeszes ital,
e)  energiaital, e)  energiaital,
f) kávé [csomagolt kávé (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is fogyasztható kávéital, ideértve a helyben fogyasztásához szükséges kiegészítő termékeket – különösen cukor, tejpor – is], f) kávé (csomagolt kávé /ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is/, vagy helyben is fogyasztható kávéital),
g) ásványvíz és üdítőital, g) ásványvíz és üdítőital,
h)  fagylalt és más ehető jégkrém h)  fagylalt és más ehető jégkrém
i) újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, i) újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,
j) rágógumi, valamint a mentolos cukorka és lapocska, m) jogszabály által meghatározott más termék
k) tömegközlekedési eszközök vonaljegye (gyűjtőjegye),  
l) a dohányboltban forgalmazható termékek fogyasztók általi átvételére, szállítására szolgáló csomagolóeszköz, hordtasak vagy hordtáska,  
m) jogszabály által meghatározott más termék  
n)z előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének feltöltésére irányuló szolgáltatás nyújtható  

2. Kiegészült a dohányterméket kiegészítő termék fogalma

               3. § 2. pont                                                                                                régi rendelkezés
dohányterméket kiegészítő termék: olyan áru, amely a dohánytermék fogyasztását közvetlen módon elősegíti, így különösen cigarettahüvely, cigarettapapír, gyújtóeszköz, pipa, dohánylevél-töltő, továbbá az ezen termék használatához, működtetéséhez kapcsolódó termék (alkatrész) is (különösen öngyújtó újratöltő, tűzkő, szivar- és cigarettapiszka); dohányterméket kiegészítő termék: olyan áru, amely a dohánytermék fogyasztását közvetlen módon elősegíti, így különösen cigarettahüvely, cigarettapapír, gyújtóeszköz, pipa, dohánylevél-töltő;

3. Megszűntetett rendelkezés, mely azokat a trafikokat érinti, akiknél a vámhatóság az ellenőrzés során szabálytalanság miatt szankciót alkalmaz.

Fdvtv. 18. §(2) bekezdés: A vámhatóság dohánytermék-kiskereskedelemi ügyben hozott határozatai ellen – a bírságot kiszabó határozat kivételével – fellebbezésnek nincs helye. A dohánytermék-kiskereskedelmi ügyben hozott határozat (végzés) ellen – a bírságot kiszabó határozat (végzés) kivételével – benyújtott keresetlevélnek a végrehajtásra halasztó hatálya van.

4. Csökkentették a vámhatóság által kiszabható bírság minimum összegét 200.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra

Érintett rendelkezés a Fdvtv. 22. §. (2) bekezdése, mely hatályos: 2015. 02. 01.-től.

5. Az ND Nonprofit Zrt. törvényben írt feladatait kiegészítették az országos szakmai képzés megszervezésével és lebonyolításával.

Érintett rendelkezés a Fdvtv. 4. §. (2) bekezdése, mely 2015. 01. 01. napjától hatályos.

6. Egy adott településen nyitható nemzeti dohányboltok számát módosították

A Fdvtv. 6. § (2) bekezdésének módosításával kevesebb koncessziós jogosultság lesz. A lakosságszám meghatározására nézve pontosító (5) bekezdés lép hatályba 2015. 01. 07.-én.

A pályázatokat úgy kell kiírni, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység minden magyarországi településen folytatható legyen azzal, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a

a) háromezer főt nem haladja meg, legfeljebb egy,

b) háromezer főt meghaladja, legalább egy, és minden háromezer fő lakos után további egy jogosult végezhesse.

7. Örökölhetőségre vonatkozó új rendelkezés 

2015. február 01. napján lép hatályba a Fdvtv. 13. §. (9) bekezdése, mely az egyéni vállalkozás örökölhetőségét biztosítja.

Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet egyéni vállalkozó folytatja, akkor annak örököse, erre irányuló igénye esetén – feltéve, hogy a jogszabályban írt egyéb feltételeknek megfelel és maga is egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, illetve az erre irányuló kérelmét a vámhatósághoz benyújtotta – a koncessziós szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére jogosulttá, illetve kötelezetté válik. Azt a tényt, hogy a kérelmező maga örökös, a  hagyatéki eljárás befejezéséig közokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni. Több örökös esetén további feltétel, hogy az örökösök a jogok gyakorlásáról és  kötelezettségek teljesítéséről közokiratba foglalt megállapodást kössenek, és az állam felé a kötelezettségek teljesítésére közokiratba foglalt nyilatkozattal egyetemleges felelősséget vállaljanak. A tevékenység folytatására vonatkozó igényt az egyéni vállalkozó halálát követő 30 napon belül be kell jelenteni a vámhatósághoz, valamint a 8. § (1) bekezdésében meghatározott személyhez, mely esetben a koncessziós szerződés hatálya fennmarad azzal, hogy ha az örökhagyó halálától számított egy éven belül a hagyaték átszállását igazoló jogerős közokiratot az örökös nem nyújtja be, vagy e közokiratból a kérelmező öröklési jogosultsága nem derül ki, akkor a koncessziós szerződés hatálya megszűnik. Ha az örökös kérelme az e bekezdésben foglaltaknak megfelel, akkor a vámhatóság az örökhagyó részére kibocsátott vámhatósági engedélyt módosítja, feljogosítva a kérelmezőt a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság további gyakorlására, ellenkező esetben a vámhatóság a vámhatósági engedélyt visszavonja.

8. Kibővültek a Fdvtv. 23. § -ában írt vámhatósági engedély visszavonásának esetei

23. § (1) bekezdés g) pont: a dohánytermék-kiskereskedő tevékenységét az engedélyen foglalt telephelytől eltérő helyen is folytatja – ide nem értve a 11. § (3) bekezdésében foglaltakat23. §. (2) bekezdés: A vámhatóság – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – az engedélyt visszavonja, h a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnt.

A törvénymódosítás letölthető a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete  www.trafikosok. hu honlapjáról.

Kérdéseit a info@trafikosok.hu címre küldheti